Uwaga maturzyści. Oto harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2015 -> kliknij tutaj


 

JĘZYK POLSKI

Tematy prezentacji

Procedury maturalne

Zgodnie z § 73. ust.5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych „zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka” a tydzień przed egzaminem – ramowy plan prezentacji i wykaz materiałów pomocniczych (o ile takie przygotował). Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu.

Ramowy plan prezentacji

Bibliografia

Opis bibliograficzny

 

 

MATEMATYKA

Informator maturalny

Tablice matematyczne

Uczenie się

Jak skutecznie zarządzać swoim czasem

Stawianie sobie celów