Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. księdza Jerzego Popiełuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. księdza Jerzego Popiełuszki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Zimna.
 • E-mail: zsp4@zsp4.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7327058

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. księdza Jerzego Popiełuszki
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Henryka Sienkiewicza 10/12
 • E-mail: zsp4@zsp4.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732 70 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek placówki znajduje się przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim. Główne wejście oraz wejście do hali sportowej znajdujące się w nowym budynku szkoły są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Placówka posiada windę, która wyposażona jest w informację głosową. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych znajdującej się na parterze w budynku hali sportowej. Korytarze są szerokie co umożliwia swobodne przemieszczanie się wózkiem . Nie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do szkoły. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.