Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

WF-zasady zwalniania uczniów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4
IM.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 
Podstawa prawna:
§4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz. 373).

 
 
 Procedura postępowania
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z określonych ćwiczeń na lekcji wf-u lub całkowicie z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
2. Wprowadza się dwa rozwiązania w zakresie zwalniania ucznia na wychowaniu fizycznym:
 - nauczyciele wychowania fizycznego zwalniają ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza.
 - dyrektor zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie orzeczenia lekarskiego ( wpisuje się „zwolniony”),
3. Druk opinii lekarskiej/orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik do niniejszej procedury.
4. Orzeczenie lekarskie należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W takim przypadku dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
5. Zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w orzeczeniu.
6. O zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie).
7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu orzeczenia od lekarza.
8. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani prze pedagoga szkolnego o decyzji dyrektora.
9. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy.
10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.
13. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach w przypadku, gdy lekcja wychowania fizycznego odbywa się w środku tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.
14. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
15. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
16. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
17. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Uczeń ma obowiązek zaliczenia określonych ćwiczeń w celu wystawienia oceny śródrocznej lub końcoworocznej.
18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Załączniki artykułu

opinia lekarska (docx) 0.02mb, (pobrań: 183)
podanie do dyrektora (docx) 0.01mb, (pobrań: 176)